NOTA LEGAL

 

1) INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DEL LLOC WEB

Aquest lloc web del projecte Rotulos Sagarra SA és propietat de Rotulos Sagarra SA SA, CIF: A-58460627 i domicili al c/Parlament 55, baixos, de Barcelona.

Dins de l’expressió ” Lloc Web” es comprenen – amb caràcter delimitatiu però no limitador – les dades , textos , gràfics , imatges , animacions , creacions musicals , vídeos , sons , dibuixos , fotografies i altres inclosos en el mateix, i, en general , totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport , tangible o intangible amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel · lectual d’acord al Text refós de la Llei de Propietat Intel · lectual.

 

2) OBJECTE DEL LLOC WEB

El web del projecte Rotulos Sagarra SA és un Website corporatiu.

 

3) CONDICIONS D´ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

L’accés a aquest Lloc Web és responsabilitat exclusiva de l’usuari , i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals , condicions i termes d’ús continguts en ella . L’usuari garanteix l’ autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la formalització dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior , sent de la seva responsabilitat l’ actualitzar la informació subministrada , de tal manera que reflecteixi la seva situació real . L’usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

L’usuari es compromet a la correcta utilització del Lloc Web, els seus continguts i utilitats que se li proporcionin acord amb la llei i amb aquest avís legal , i queda obligat a l’ús de tots els seus continguts per a fins lícits i no prohibits , que no infringeixin la legalitat vigent i / o puguin resultar lesius dels drets legítims dels titulars del Lloc Web o de qualsevol tercer , i / o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

Es prohibeix l’ús dels continguts del lloc web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Rotulos Sagarra SA , així com remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició de l’usuari , independentment de si l’ utilització és gratuïta o no.

L’usuari del lloc web podrà:

 1. Accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis del lloc disponibles com a tals , sense perjudici de les condicions tècniques , particulars o la necessitat del previ registre respecte de serveis i continguts específics segons es determini en aquestes condicions generals o en les condicions particulars d’aquests serveis
 2. Utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular.
 3. Fer un ús correcte i lícit del lloc , de conformitat amb la legislació vigent , la moral, els bons costums i l’ordre públic.

En cap cas l’usuari podrà:

 1. Accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc per a la comissió d’accions il · lícites o contràries a la legislació vigent , la moral, els bons costums i l’ordre públic , amb fins lesius de drets i llibertats de tercers , o que puguin perjudicar , danyar o impedir per qualsevol forma , l’accés als mateixos , en perjudici de Rotulos Sagarra SA o de tercers.
 2. Utilitzar els serveis , totalment o parcialment , per a promocionar, vendre , contractar , divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit de Rotulos Sagarra S.A.
 3. Realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés al lloc pels usuaris, així com dels hipervincles als serveis i continguts oferts per la Rotulos Sagarra SA o per altres tercers a través del Lloc Web.
 4. Emprar qualsevol tipus de virus informàtic , codi , programari, programa informàtic , equip informàtic o de telecomunicacions , que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts , programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el Lloc Web o en els sistemes d’informació , arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos , o l’accés no autoritzat a qualsevol continguts i / o serveis del lloc web.
 5. Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació que puguin contenir els continguts allotjats en el Lloc Web , o els símbols que la empresa Rotulos Sagarra SA o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seves creacions objecte de propietat intel · lectual o industrial existents en aquest Lloc Web.
 6. Reproduir totalment o parcialment el present Lloc Web en altres llocs web diferents , no podrà realitzar emmarcats al present lloc o els llocs web accessibles a través del mateix que oculten o modifiquen – amb caràcter delimitatiu però no limitador- continguts de la Rotulos Sagarra SA o de tercers propietaris dels mateixos.
 7. Crear marcs ( frames ) dins d’una pàgina web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixin la pàgina principal i / o les pàgines accessibles a través de la mateixa , corresponents a aquest Lloc Web sense la prèvia autorització de la Rètols Sagarra S.A.
 8. Realitzar qualsevol acció que suposi la reproducció , distribució , còpia, lloguer , comunicació pública , transformació o qualsevol altra acció semblant que suposi la modificació o alteració , de tot o part dels continguts i serveis del lloc o l’explotació econòmica dels mateixos , sense l’autorització prèvia i per escrit de la Rètols Sagarra SA o del tercer propietari dels drets de propietat intel · lectual i industrial que recaigui sobre els serveis o continguts del lloc web i fora de perill del que disposa aquestes condicions generals o , si escau , condicions particulars que regulen l’ús d’ un servei i / o contingut existent en el Lloc Web

Rotulos Sagarra SA es reserva els següents drets en relació amb la gestió i administració del lloc web:

 • Modificar les condicions d’accés al lloc web, tècniques o no , de forma unilateral i sense preavís als usuaris , sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’ un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del Lloc Web.
 • Establir condicions particulars per a l’accés a determinats serveis i / o continguts.
 • Limitar , excloure o condicionar l’ accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d’utilització correcta del lloc pels mateixos conforme a les obligacions i prohibicions assumides pels mateixos.
 • Finalitzar la prestació d’un servei o subministrament d’un contingut , sense dret a indemnització , quan la seva utilització pels usuaris reporta il · lícit o contrari al que estableixen les condicions que el regulen , sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ ús d’un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del lloc web
 • Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o serveis oferts a través del lloc , sense necessitat de preavís , sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’ un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del lloc Web
 • Exigir la indemnització que pugui derivar per l’ús indegut o il · lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través del lloc.

En el supòsit que qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals d’ús del lloc web o , si escau , condicions particulars que regulen l’ús d’ un determinat servei i / o contingut , resulti anul · lable o nul · la, en la seva totalitat o en part , aquesta nul · litat o anul · labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules de les mateixes , les quals romandran amb plena eficàcia i validesa , llevat que la part que al · legui la seva nul · litat o anul · labilitat provi que sense la clàusula que resultarà nul · la o anul · lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents Condicions.

 

4) DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat intel lectual de Rotulos Sagarra SA . L’ús o la concessió d’accés a aquest lloc web no comporten l’atorgament de cap dret sobre les marques , noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’utilitzin en la mateixa.

Queden prohibides les descàrregues d’aquesta web per a fins comercials , de manera que l’ usuari no podrà explotar , reproduir , distribuir, modificar , comunicar públicament , cedir , transformar o usar el contingut d’aquest Lloc Web amb finalitats comercials.

Així mateix , en virtut del que estableix aquest Avís Legal, resta prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest Lloc Web sense autorització expressa de l’autor i sense que puguin entendre cedits a l’usuari per l’accés a la mateixa.

 

5) CONTINGUTS I MATERIALS PUBLICATS PER L´USUARI O TERCERS

L’usuari es compromet a no introduir , emmagatzemar o difondre mitjançant aquest Lloc Web, qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual o industrial , ni en general cap contingut respecte del qual no ostentin, de conformitat amb la llei , el dret a posar-lo a disposició de tercers.

En aquest sentit i donada la diversitat del material que paga en el Lloc Web , resulta impossible verificar l’originalitat o absència de drets de tercers sobre els continguts subministrats per l’usuari . Per aquest motiu , Rètols Sagarra SA es limitarà a comprovar que aquests continguts no siguin contraris a la missió d’aquest Lloc Web.

Rotulos Sagarra SA es reserva el dret de poder modificar els continguts aportats per l’usuari o tercers , a fi d’adaptar a les necessitats de format editorial del lloc web.

 

6) POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dret d’informació

A l’efecte d’el que es preveu en la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, Rótulos Sagarra, S.A.. informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per Rótulos Sagarra, S.A. i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o usuaris que han accedit a través de missatges de correu electrònic.

Finalitat

Les dades que vostè facilita a Rótulos Sagarra, S. A. tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li informació i/o serveis que sol·liciti i poder oferir-li nous serveis i productes.

 

Consentiment de l’usuari

L’enviament de les dades mitjançant l’ús del correu electrònic d’aquest lloc web, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, amb la validació expressa del clic en : He llegit i accepto l’avís legal i la política de privacitat. Les dades no seran cedides a tercers. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Rótulos Sagarra, S. A. són veraços i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació d’aquests.

Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La falta de dades sol·licitades per Rótulos Sagarra, S. A., o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Rótulos Sagarra, S. A. pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat de les dades.

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en el propi RGPD i LOPD.

Per a la seva major comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a Rótulos Sagarra, S. A. – carrer Parlament núm. 55 , baixos, 08015 (Barcelona. Espanya) o bé a la nostra adreça de correu electrònic: comercial@rotulossagarra.com

 

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar les seves dades personals, l’informem que Rótulos Sagarra, S. A. ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per a evitar la seva alteració, pérdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa.

El responsable del tractament de les teves dades personals és comercial@rotulossagarra.com

Base de tractament: Consentiment exprés de les dades.

Les dades mai seran cedides a terceres persones ni a altres empreses, tret d’imperatiu legal.

Dades d’identificació d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

Rótulos Sagarra, S. A. C.I.F.- A-58460627

Carrer Parlament 55, baixos , 08015– Barcelona (Espanya)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tomo 9.012, llibre 8.236 secció 2 foli 175 fulla núm.. 106 885 inscripció 1a.

 

7) EXEMPCIÓ I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE RÒTULS SAGARRA S.A.

Rotulos Sagarra SA queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents:

 • La impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de què resulta accessible aquest lloc web , independentment de la classe de connexió utilitzada per l’usuari
 • Per la interrupció , suspensió o cancel · lació de l’accés al lloc web, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc o dels serveis i / o continguts en el mateix , quan això es degui ( i) bé a interrupció del servei per manteniment tècnic del web , ( ii ) bé a una causa aliena a l’àmbit de control de Rotulos Sagarra SA ja provingui directament o indirectament d’aquesta
 • Rotulos Sagarra SA no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts , ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no , d’accés als mateixos , que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació . Per prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis al públic
 • ( i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei
 • ( ii ) serveis d’accés a la esmentada xarxa
 • ( iii ) Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades
 • ( iv ) subministrament de continguts o informació
 • ( v ) servei de còpia temporal de les dades sol · licitades pels usuaris
 • ( vi) facilitació d’enllaços a continguts o instruments de recerca
 • Rotulos Sagarra SA en cap moment assumeix cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació , continguts , productes i serveis- amb caràcter delimitatiu però no limitador- prestats , comunicats , allotjats , transmesos , exhibits o oferits per tercers aliens a Rètols Sagarra SA a través d’un lloc web al qual pugui accedir mitjançant un enllaç existent en aquest lloc.
 • De la qualitat i velocitat d’accés al lloc i de les condicions tècniques que ha de reunir l’usuari a fi de poder accedir al lloc i als seus serveis i / o continguts.

 

8) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Ús del lloc web es regeixen per la legislació espanyola . Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies