NOTA LEGAL

 

1) INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DEL LLOC WEB

Aquest lloc web del projecte Rotulos Sagarra SA és propietat de Rotulos Sagarra SA SA, CIF: A-58460627 i domicili al c/Parlament 55, baixos, de Barcelona.

Dins de l’expressió ” Lloc Web” es comprenen – amb caràcter delimitatiu però no limitador – les dades , textos , gràfics , imatges , animacions , creacions musicals , vídeos , sons , dibuixos , fotografies i altres inclosos en el mateix, i, en general , totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport , tangible o intangible amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel · lectual d’acord al Text refós de la Llei de Propietat Intel · lectual.

 

2) OBJECTE DEL LLOC WEB

El web del projecte Rotulos Sagarra SA és un Website corporatiu.

 

3) CONDICIONS D´ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

L’accés a aquest Lloc Web és responsabilitat exclusiva de l’usuari , i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals , condicions i termes d’ús continguts en ella . L’usuari garanteix l’ autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la formalització dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior , sent de la seva responsabilitat l’ actualitzar la informació subministrada , de tal manera que reflecteixi la seva situació real . L’usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

L’usuari es compromet a la correcta utilització del Lloc Web, els seus continguts i utilitats que se li proporcionin acord amb la llei i amb aquest avís legal , i queda obligat a l’ús de tots els seus continguts per a fins lícits i no prohibits , que no infringeixin la legalitat vigent i / o puguin resultar lesius dels drets legítims dels titulars del Lloc Web o de qualsevol tercer , i / o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

Es prohibeix l’ús dels continguts del lloc web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Rotulos Sagarra SA , així com remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició de l’usuari , independentment de si l’ utilització és gratuïta o no.

L’usuari del lloc web podrà:

 1. Accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis del lloc disponibles com a tals , sense perjudici de les condicions tècniques , particulars o la necessitat del previ registre respecte de serveis i continguts específics segons es determini en aquestes condicions generals o en les condicions particulars d’aquests serveis
 2. Utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular.
 3. Fer un ús correcte i lícit del lloc , de conformitat amb la legislació vigent , la moral, els bons costums i l’ordre públic.

En cap cas l’usuari podrà:

 1. Accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc per a la comissió d’accions il · lícites o contràries a la legislació vigent , la moral, els bons costums i l’ordre públic , amb fins lesius de drets i llibertats de tercers , o que puguin perjudicar , danyar o impedir per qualsevol forma , l’accés als mateixos , en perjudici de Rotulos Sagarra SA o de tercers.
 2. Utilitzar els serveis , totalment o parcialment , per a promocionar, vendre , contractar , divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit de Rotulos Sagarra S.A.
 3. Realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés al lloc pels usuaris, així com dels hipervincles als serveis i continguts oferts per la Rotulos Sagarra SA o per altres tercers a través del Lloc Web.
 4. Emprar qualsevol tipus de virus informàtic , codi , programari, programa informàtic , equip informàtic o de telecomunicacions , que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts , programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el Lloc Web o en els sistemes d’informació , arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos , o l’accés no autoritzat a qualsevol continguts i / o serveis del lloc web.
 5. Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació que puguin contenir els continguts allotjats en el Lloc Web , o els símbols que la empresa Rotulos Sagarra SA o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seves creacions objecte de propietat intel · lectual o industrial existents en aquest Lloc Web.
 6. Reproduir totalment o parcialment el present Lloc Web en altres llocs web diferents , no podrà realitzar emmarcats al present lloc o els llocs web accessibles a través del mateix que oculten o modifiquen – amb caràcter delimitatiu però no limitador- continguts de la Rotulos Sagarra SA o de tercers propietaris dels mateixos.
 7. Crear marcs ( frames ) dins d’una pàgina web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixin la pàgina principal i / o les pàgines accessibles a través de la mateixa , corresponents a aquest Lloc Web sense la prèvia autorització de la Rètols Sagarra S.A.
 8. Realitzar qualsevol acció que suposi la reproducció , distribució , còpia, lloguer , comunicació pública , transformació o qualsevol altra acció semblant que suposi la modificació o alteració , de tot o part dels continguts i serveis del lloc o l’explotació econòmica dels mateixos , sense l’autorització prèvia i per escrit de la Rètols Sagarra SA o del tercer propietari dels drets de propietat intel · lectual i industrial que recaigui sobre els serveis o continguts del lloc web i fora de perill del que disposa aquestes condicions generals o , si escau , condicions particulars que regulen l’ús d’ un servei i / o contingut existent en el Lloc Web

Rotulos Sagarra SA es reserva els següents drets en relació amb la gestió i administració del lloc web:

 • Modificar les condicions d’accés al lloc web, tècniques o no , de forma unilateral i sense preavís als usuaris , sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’ un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del Lloc Web.
 • Establir condicions particulars per a l’accés a determinats serveis i / o continguts.
 • Limitar , excloure o condicionar l’ accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d’utilització correcta del lloc pels mateixos conforme a les obligacions i prohibicions assumides pels mateixos.
 • Finalitzar la prestació d’un servei o subministrament d’un contingut , sense dret a indemnització , quan la seva utilització pels usuaris reporta il · lícit o contrari al que estableixen les condicions que el regulen , sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ ús d’un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del lloc web
 • Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o serveis oferts a través del lloc , sense necessitat de preavís , sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’ un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del lloc Web
 • Exigir la indemnització que pugui derivar per l’ús indegut o il · lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través del lloc.

En el supòsit que qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals d’ús del lloc web o , si escau , condicions particulars que regulen l’ús d’ un determinat servei i / o contingut , resulti anul · lable o nul · la, en la seva totalitat o en part , aquesta nul · litat o anul · labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules de les mateixes , les quals romandran amb plena eficàcia i validesa , llevat que la part que al · legui la seva nul · litat o anul · labilitat provi que sense la clàusula que resultarà nul · la o anul · lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents Condicions.

 

4) DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat intel lectual de Rotulos Sagarra SA . L’ús o la concessió d’accés a aquest lloc web no comporten l’atorgament de cap dret sobre les marques , noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’utilitzin en la mateixa.

Queden prohibides les descàrregues d’aquesta web per a fins comercials , de manera que l’ usuari no podrà explotar , reproduir , distribuir, modificar , comunicar públicament , cedir , transformar o usar el contingut d’aquest Lloc Web amb finalitats comercials.

Així mateix , en virtut del que estableix aquest Avís Legal, resta prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest Lloc Web sense autorització expressa de l’autor i sense que puguin entendre cedits a l’usuari per l’accés a la mateixa.

 

5) CONTINGUTS I MATERIALS PUBLICATS PER L´USUARI O TERCERS

L’usuari es compromet a no introduir , emmagatzemar o difondre mitjançant aquest Lloc Web, qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual o industrial , ni en general cap contingut respecte del qual no ostentin, de conformitat amb la llei , el dret a posar-lo a disposició de tercers.

En aquest sentit i donada la diversitat del material que paga en el Lloc Web , resulta impossible verificar l’originalitat o absència de drets de tercers sobre els continguts subministrats per l’usuari . Per aquest motiu , Rètols Sagarra SA es limitarà a comprovar que aquests continguts no siguin contraris a la missió d’aquest Lloc Web.

Rotulos Sagarra SA es reserva el dret de poder modificar els continguts aportats per l’usuari o tercers , a fi d’adaptar a les necessitats de format editorial del lloc web.

 

6) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de de Caràcter Personal, l’ informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat de Rotulos Sagarra , SA, la finalitat és la gestió de clients i les accions de comunicació comercial , i que té la possibilitat d’exercir de forma gratuïta els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició previstos a la llei a través d’una de les següents vies:

 1. Per escrit , enviant la sol · licitud , juntament la documentació acreditativa de la seva identitat , a la següent adreça : ROTULOS SAGARRA , SA Carrer Parlament n º 55 , baixos 08015 Barcelona
 2. A través de fax , enviant la sol · licitud, juntament la documentació acreditativa de la seva identitat , al número + 34934428801, dirigit a “Atenció de Dades Personals”

 

8) EXEMPCIÓ I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE RÒTULS SAGARRA S.A.

Rotulos Sagarra SA queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents:

 • La impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de què resulta accessible aquest lloc web , independentment de la classe de connexió utilitzada per l’usuari
 • Per la interrupció , suspensió o cancel · lació de l’accés al lloc web, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc o dels serveis i / o continguts en el mateix , quan això es degui ( i) bé a interrupció del servei per manteniment tècnic del web , ( ii ) bé a una causa aliena a l’àmbit de control de Rotulos Sagarra SA ja provingui directament o indirectament d’aquesta
 • Rotulos Sagarra SA no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts , ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no , d’accés als mateixos , que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació . Per prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis al públic
 • ( i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei
 • ( ii ) serveis d’accés a la esmentada xarxa
 • ( iii ) Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades
 • ( iv ) subministrament de continguts o informació
 • ( v ) servei de còpia temporal de les dades sol · licitades pels usuaris
 • ( vi) facilitació d’enllaços a continguts o instruments de recerca
 • Rotulos Sagarra SA en cap moment assumeix cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació , continguts , productes i serveis- amb caràcter delimitatiu però no limitador- prestats , comunicats , allotjats , transmesos , exhibits o oferits per tercers aliens a Rètols Sagarra SA a través d’un lloc web al qual pugui accedir mitjançant un enllaç existent en aquest lloc.
 • De la qualitat i velocitat d’accés al lloc i de les condicions tècniques que ha de reunir l’usuari a fi de poder accedir al lloc i als seus serveis i / o continguts.

 

9) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Ús del lloc web es regeixen per la legislació espanyola . Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar als Jutjats i Tribunals de Barcelona.